Lávka Holešovice Karlín Bridge

 

PROJECT |    Lávka Holešovice - Karlín Bridge

CITY | Praha - Cech Republic 

STATO | INTERNATIONAL Competition

CLIENT | Institut plánování a rozvoje Prahy - IPR

JAHRE | 2017

 TEAM | Architects: Schiavello Architects Office, Daz - Davide Coluzzi, Leonardo Venezia

Ingenier: Marco Peroni

Collaborators: Jaroslava Holigova, Fabio Tanzarella

LINK: IPRPRAHA.CZ

 

 

Průvodní zpráva
Idea projektu je založena na třech základních principech:

a) Kontinuita formy a funkčního vývoje:
Jako parafráze na obloukový systém typický pro pražské mosty, byl zvolen obrácený strukturální koncept vytvářející plynulé překlenutí mezi historickým urbanistickým celkem Karlína a novou stavební expanzí v části Holešovice. V návaznosti na ostrov Štvanice je navržena mimoúrovňová plošina navazující na sportovní tenisový areál jako i plochy rekreační zeleně ve východním cípu ostrova.

b) Bezpečnost v případě zaplavení:
Planimetrické i altimetrické zatížení mostu respektuje limity stanovené v soutěžených podmínkách. Zejména v napojení na ostrov Štvanice byla navržena uměle navýšená plošina, která má za cíl držet ve výšce stropní nosný trám. Z hlediska architektonického je lávka projektována způsobem, aby byl vizuální dopad její výšky zjemněn systémem terasování se zelenou výsadbou a betonovými obrubami zamezující eventuálnímu rozvodnění řeky. V případě povodně slouží klínovitý tvar terasového uspořádaní kromě vyzdvihnutí centrální části oblouku, rovněž i k odklonění proudu řeky, čímž se zvyšuje i bezpečnost pro osoby nacházející se v prostoru lávky. Západní průčelí teras křižuje hlavní pěší a cyklistická stezka, která ústí v prostoru sportovního centra. Na východním průčelí, navrženém v souladu s urbanistickým plánem predisponujícím plochou zeleně, se vzhledem ke stupňovitému tvaru připomínajícím amfiteátr, nabízí také možnost využití těchto teras ve funkci hlediště pro venkovní kulturní akce.

c) Proměnlivá perspektivní zkušenost
Na první pohled se navrhované architektonické řešení může zdát standardní, charakterizované jednoduchou dvojitou zavěšenou arkádou. Nicméně základní architektonický prvek představuje alterace podpěr. Souvislá arkáda se tak perspektivně střídavě proplétá podél diagonál: na břehu Karlína se oblouk zvedá ze západní strany stezky, na ostrově Štvanice ze strany východní a následně se znovu napojuje na západní část na holešovické straně. Toto specifikum vizuálně obohacuje architektonický koncept lávky o proměnlivě-diferencovaný výhledy založené na křížení lan jednak při jejím vnitřním projezdu, tak i z pohledu zvenčí, vytvářejíc dynamickou městskou panoramu.
Zvláštní pozornost je věnována výběru použitých ma

pause-play
/
tray-up